بیوتکنولوژی که به صورت توانایی بکارگیری فرآیندهای زیستی در بعد صنعتی تعریف می*شود در دو دهه گذشته ، کاربردهای گستردهای در عرصه*های کشاورزی و بهداشت ، محیط زیست یافته است. بیوتکنولوژی در مفهوم عام و نزد اکثریت مردم معنای درآمد بی*دردسر را تداعی نموده است و در دهه اخیر این کلمه را غالبا به مفهوم همه چیز برای همه مردم بکار می*برند.

تاریخچه بیوتکنولوژی نشان می*هد که سابقه استفاده از آن به ۸ هزار سال قبل می*رسد. از دهه ۱۹۸۰ ، بیوتکنولوژی زمینه جدیدی را برای رشد پیدا نمود که *این تغییر مرهون پیشرفتی است که حاصل فن*آوری برش و اتصال مولکولDNA به صورت دلخواه می*باشد. اکنون این تفکر که بیوتکنولوژی با تکیه بر دستاوردهای مهندسی ژنتیک قادر است منافع عظیمی را نصیب بشریت نمایند، به شدت تقویت یافته است.

تلقیح مصنوعی
*اکنون تلقیح مصنوعی به یک فن*آوری کاربردی با قدمت پنجاه ساله مبدل شده است و سطح وسیع در جمعیتهای گاوهای شیری برای کاهش هزینه نگهداری گاو نر و همچنین سرعت بخشیدن به پیشرفت ژنتیکی انجام می*گیرد. تلقیح مصنوعی برنامه*های تست نتاج را در مقیاس گسترده امکان*پذیر می*کند برای استفاده از این تکنیک روشهای دیگری برای انجماد اسپرم با نیتروژن مایع و رقیق کردن اسپرم ابداع گردیده است. در بعضی از کشورها همانند دانمارک و هلند استفاده عملی از تلقیح مصنوعی در صددرصد گاوداریها انجام می*گیرد.

انجماد جنین
جنین منجمد شده نسبت به جنین تازه ۱۰ درصد باروریش را از دست داده است در هر بار تخمک*ریزی ماده گاوها در شرایط طبیعی فقط یک اووسیت آزاد می*کنند که صورت باروری دوره آبستنی طولانی را نیز به دنبال دارد بنابراین* از این طریق پیشرفت ژنتیکی از یک نسل به نسل دیگر کند است. از سویی دیگر ماده گاو در طول عمر باروری خود ، فقط چند گوساله تولید خواهد کرد که معمولا از ده گوساله کمتر است. از اینرو روشهایی که بتوانند تعداد گوساله ناشی از ماده گاوهای با ارزش ژنتیکی بالا را افزایش دهند، مزایای شایان توجهی خواهند داشت. یکی ازاین روشها سوپر اوولاسیون است که باعث افزایش امکان دوقلوزایی در گله می*شود.

انتقال جنین
انتقال جنین از دیگر ابزار و تکنیکهای* اصلاح*گران* برای* سرعت* بخشیدن* به* پیشرفت* ژنتیکی گله* می*باشد. عیب* روشهای* انتقال* جنین* اینست* که* گوساله*های* بدست* آمده* ممکن* است* متعلق* به*یک* جنس* نباشند و بنابراین* احتمال* ایجاد گوساله فریمارتین* افزایش* می*یابد. با انتقال* جنین* می*توان* میانگین* تعداد زایش* در طول* عمر اقتصادی* گاو را از چهار شکم* به* بیست* و پنج* یا بیشتر افزایش* داد و در نتیجه* نتاج* دامهای* ماده انتخاب* شده* در برنامه*های* اصلاحی* افزایش* می*یابد.
حیوانات* همانندسازی* شده*
*در این* روشها هسته سلولهای* بالغ* و تمایز یافته* را در مرحله خاصی* به* داخل* سلول* تخم غیرباروری* که* هسته* آن* خارج* شده* است* منتقل* می*نمایند. بدین* ترتیب* تولد بره*های* زنده* از سلولهای *سوماتیک* مثل* غدد پستانی* امری* شدنی* است* و از مزایای* این* عمل* کاهش* فاصله نسل* و استفاده* از تعداد محدودی* از حیوانات* بسیار شایسته* و در نتیجه* پیشرفت* ژنتیکی* سریع* در گله* است*.

کاربرد بيوتکنولوژي و اصلاح دام
روشهای* ایجاد حیوانات* تراریخت*
*امروزه* از روش* انتقال* مستقیم* ژنهای* کنترل* کننده هورمونها به* ژنوم* حیوانات* استفاده* می*شود هر چند مطالعات* نشان* داده* است* که* انتقال* ژن* به* تنهایی* کافی* نیست* و تنظیم* دقیق* و بیان* یا تظاهر ژن* نیز لازم* است. با انتقال* ژن* مورد نظر به* سیستم* ژنتیکی* حیوان* می*توان* میزان* تولید هورمون* را به* مقدار زیادی* افزایش* داد. از حیوانات* ترانس* ژنیک* نظیر موش* جهت* تشخیص* بیماریهای* مهلک* و خطرناک* نظیر سرطان* و کم*خونی* استفاده* می*شود تولید پروتئینهای* داروئی* نیز توسط* حیوانات* ترانس*ژنیک *امکان*پذیر است. برای* تولید پروتئین* داروئی* ابتدا ژن* مورد نظر با تکنیکهای* ریز تزریقی* به*داخل* جنین تک* سلولی* تزریق* می*گردد. سپس* جنینها را داخل* رحم* مادران* گیرنده* جایگزین* می*کنند به* این* ترتیب* تعدادی* از فرزندان* متولد شده* ترانس*ژنیک ، خواهند بود که* قادر هستند ژن* را به* نسلهای *بعد انتقال* دهند.

عیب* این* روشها اینست* که* حیواناتی* که* جدید و پرتولید در نظر گرفته* می*شوند ممکن* است* حاوی* ژنهای* مطلوب* نباشند. یکی* از اهداف* انتقال* ژن* در دامهای* شیرده ، تغییر ترکیبات* شیر می*باشد. مقدار پنیر تولید مستقیما به* خصوصیت* مقدار کاپاکازئین* شیر وابسته* است* بدین* معنی* که* مایه* پنیر فقط* کاپاکازئین* راسوبسترا قرار می*دهد و آن* را به* دو قسمت* یک* بخش* کوچک* که* ۵% وزن* کازئین* اولیه* را دارد و یک* بخش* بزرگتر که* پاراکاپاکازئین* است* تقسیم* می*کند. هدف* دیگر در انتقال* ژن* تغییر لاکتوز شیر می*باشد که* کمک* بزرگی* به* امکان* مصرف* شیر توسط* بسیاری* از افراد است* که* حساس* به* لاکتوز هستند و قدرت* هضم* لاکتوز بعد از مصرف* شیر یا مواد غذائی* حاوی* شیر را ندارند.

*محدودیتهای* فرایند ترانسژنیک* در دامهای* بزرگ* همچون* گاو دامهای* بزرگ* تعداد زیاد تخمک* ایجاد نمی*کنند.

کاشتن* دوباره* جنین* دستکاری* شده* با توجه* به* اینکه* از گوسفند و گاو در هر نوبت* حاملگی* فقط* یک* فرزند متولد می*شود کار آسانی* نیست.

سیتوپلاسم* حیوانات* اهلی* به* اندازه*ای* کدر است* که* مشاهده پیش* هسته* بدون* استفاده* از فنون* ویژه* ممکن* نیست.*
تشخیص* بیمارهای* دامی*
*روشهای* معمول* تشخیص* بیماریها در آزمایشهای* از جمله* آزمایشات* سرولوژی* و تزریق عوامل* بیماری*زا به* حیوان* خطرناک* و کند است. در روشهای* تشخیص* با کشت* بافت، بافت* آلوده*حاوی* عوامل* بیماری*زا، تولید آنتی*ژن* نموده* و سپس* با تست* آنتی*بادی* شناسائی* می*شوند. عیب* این*روش* این* است* که* بعضی* از میکروبها دیر رشد هستند و کشت* حدود ۳ – ۱ ماه* طول* می*کشد.
*روش* دیگر تشخیص* بیماری* نمونه*گیری* از خون* و بررسی* آنتی*بادی* است* که* بدن* در مقابل آنتی*ژنها تولید نموده* است. عیب* این* روش* هم* اینست* که* بیماری* باید تا مرحلهِ خاصی* پیشرفت*نماید. از جدیدترین* روشهای* تشخیص، استفاده* از واکنش* زنجیره* پلی*مراز (PCR) برای* تعیین*DNA میکروارگانیزمهای* پاتوژن* است* و این* تشخیص* بر خلاف* روشهای* معمول* چند روز بیشتر طول* نمی*کشد و به* محصولات* بیولوژیکی* دیگر نیز نیاز ندارد.
انتخاب* براساس* نشانگرها
*متخصصان* اصلاح* نژاد بیشتر روی* تنوع* صفات* کمی* می*اندیشند و سعی* می*نمایند با توسط روشهای* آماری* از همه اط*لاعات* در برنامه*های* انتخاب* استفاده* نمایند. این* روشها از سال۱۹۵۰ با پایه*گذاری* متدهای* بیومتری* پیچیده*تر همراه* شد. *ژنتیک* کمی* تنها اثر تجمعی* ژنهایی* را که* باعث* ایجاد تفاوت* بین* افراد می*شوند مورد توجه قرار می*دهد و فرض* اصلی* آن* تفکیک* همزمان* بسیاری* از ژنهای* کوچک* اثر می*باشد. این* موضوع *مورد تردید است* که* همه* ژنهای* موثر بر صفات* کمی ، کوچک* اثر باشند و ممکن* است* بعضی* ژنها سهم* عمده*ای* در تنوع* ژنتیکی* داشته* باشند. برای* توضیح* بیشتر تفاوت* عملکرد ژنها باید خصوصیات* ژنها به* تنهایی* نیز بررسی* شود.
روشهای* آماری* مناسب* جهت* شناسایی* حیوانات* دارای* ارزش* اصلاحی* مطلوب* توسعه* یافته* است* که* اساس* آن* حذف* هر چه* بیشتر عوامل* محیطی* و استفاده* از اط*لاعات* حاصل* از عملکرد خود حیوان* و خویشاوندان* آن* جهت* انتخاب* و تخمین* آثار افزایشی* همه* جایگاههای* موثر بر صفت* است. انتخاب* براساس* فنوتیپ* به* دلیل* آثاری* که* عوامل* محیطی* روی* صفت* اندازه*گیری* شده* دارند و نیز توارث* صفات* چند ژنی ، اثر متقابل* بین* ژنها در یک* لوکوس* (غلبه) و بین* لوکوسهای* مختلف* (اپیستازی) با کاهش* سودمندی* روبروست*. درحال* حاضر کاربرد تکنیک* آماری* همچونBLUP ، امکان* جدا کردن* آثار محیطی* از ژنتیکی* رافراهم* و در برنامه*های* اصلاحی* بسیار سودمند واقع* شده*اند.

ولی* این* روشهاژنوتیپ* یک* فردراناشناخته* باقی* می*گذارندوبه* صورت* یک* جعبهسیاه* به* آن* می*نگرندومضراتی*همچون* کاهش* واریانس* ژنتیکی ، تثبیت* الل*های* کشنده* و همخونی* را ممکن* است* بدنبال* داشته* باشد.

چرا که* در روشهای* ژنتیک* کمی* اط*لاعات* ژنوتیپی* افراد بطور دقیق* قابل* ارزیابی* نمی*باشد بلکه* برآوردی* از آن* از طریق* فنوتیپ* و خویشاوندان* امکان*پذیر است. *شناخت* ملکولی* ژنهایی* که* بزرگ* اثر هستند ممکن* است* دیدگاه* جدیدی* برای* بهبود ژنتیکی فراهم* کند. علم* ژنتیک* ملکولی* در اصلاح* نژاد می*کوشد با پرده*برداری* از سیما و ساختار ژنها ، نقش* دقیق* آنها را در تولید حیوان* شناسائی* و چگونگی* تغییراتشان* را در سطح* مولکولی* بررسی* نماید. *شناسائی* طبیعت* کنترل* صفات ، نه* تنها دستاوردهای* علمی* عمده*ای* را به* همراه* داشته* بلکه برنامه*های* اصلاحی* را به* یک* بازده* مناسب* هدایت* خواهد نمود که* این* دیدگاه* به* عنوان* انتخاب* به* کمک* نشانگر مشهور است*. ژنتیک* ملکولی* و بیوشیمی* شکاف* و نقایص* ژنتیک* کمی* راپر کرده* و درک* ما را از علل* تغییرات* کمی* در سطح* ژن* بالا برده* است.

مارکر یا نشانگر مولکولی*

*در برنامه*های* اصلاح* نژاد ، مارکر یا نشانگر مولکولی* عبارتست* از تفاوت* در توالی نوکلئوتیدهایDNA که* این* تفاوت* دارای* توارث* مندلی* است* این* قطعه* ویژه* متعلق* به* ژن* یا ژنهایی *است* که* بطور معنی*داری* در تنوع* بین* حیوانات* سهیم* هستند و در نتیجه* ممکن* است* بین* قطعه *ویژه*ای* که* نتاج* از والدین* دریافت* می*نمایند و عملکرد نتاج* یک* ارتباط* مشاهده* شود در نتیجه *می*توان* نتاج* را براساس* قطعه* کروموزومی* که* از والدین* دریافت* کرده*اند انتخاب* کرد.

*بنابراین* خود نشانگر معمولا روی* عملکرد حیوان* بی*تاثیر است* ولی* با یک* ژن* تاثیرگذار روی* عملکرد حیوان* یا توالی* مجاور متصل* به QTL *آن* را ارزشمند می*کند. ما با استفاده* از نشانگر ژنتیکی* مستقیما روی* تنوع* ژنتیکی* نگرش* داشته* و با شناسایی* تنوع* در سطح DNA قادر خواهیم* بود تفاوت* صحیح* ژنتیکی* دو فرد را بررسی* کنیم. *روش* مناسب* ترکیب* اط*لاعات* حاصل* از نشانگرهای* ژنتیکی* با روشهای* آماری* می*باشد.