شاید شما نیز این عبارت را بر روی محصولات غذایی دیده باشید ولی با مفهوم آن آشنا نباشید. به نظر می رسد دانستن مفهوم HACCP و نقش آن در سلامت جامعه ضروری است.

امروزه مردم نسبت به نوع خریدشان توسط مجامع بهداشتی اطلاعات جدیدی کسب می کنند اینکه بسته های غذایی باید دارای پروانه ساخت، تاریخ تولید و انقضا باشند، آدرس کارخانه باید مشخص باشد و چون امروزه قید این موارد روی تمام بسته های غذایی اجباری است، دنبال چیزهای جدیدتری می گردند تا مطمئن شوند محصولی را که می خواهند خرید کنند از هر حیث ایمن و مطمئن باشد. آنها نمی خواهند برای محصولی هزینه کنند که سلامت آنها را به مخاطره می اندازد. بنابراین به دنبال گواهی های بهداشتی روی بسته بندی های غذایی می گردند که گواهی های استاندارد و HACCP از این دسته اند.

امروزه به منظور کنترل صحیح مواد غذایی و پیشگیری از بیماری های ناشی از مصرف غذای آلوده اجرای سیستم HACCP به معنای تجزیه و تحلیل خطرات و نقاط کنترل بحرانی مطرح است. (نقاطی از زنجیره تولید که در آنها امکان مخاطره سلامت مصرف کننده وجود دارد را نقاط بحرانی نامند). HACCP در حقیقت ابزاری است برای بازرسی نظارت و کنترل بهداشتی مواد غذایی.

در HACCP، ایمنی غذایی همیشه در اولویت قرار می گیرد و مؤثرترین راه نیز برای ایمنی مصرف مواد غذایی است.

آشنایی با مفهوم HACCP
روش HACCP یکی از مهم ترین روش های نظارت بر کیفیت در صنایع غذایی است. با اجرای صحیح این روش، فرآورده های غذایی از مرحله خرید مواد اولیه تا تولید و توزیع نهایی و مصرف مستقیم مصرف کنندگان مورد نظارت و بازرسی قرار می گیرند.

با اجرای این روش در مجتمع های تولیدی مواد غذایی، سلامت و بهداشت جامعه انسانی از طریق کاهش میکرو ارگانیسم های بیماری زا تأمین خواهد شد.

با اجرای این روش می توان تمام عوامل خطرزای بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی را در تمام فرآیندهای مختلف تولید که شامل تهیه مواد اولیه، تولید، بسته بندی، ذخیره سازی و توزیع محصول نهایی است شناسایی و حذف کرد یا آنها را به سطح قابل قبول رساند.

در این روش، عملیات بازرسی و نظارت قبل از تولید نهایی و در طی فرآیندهای گوناگون تولید انجام می گیرد، به این ترتیب خطر آلودگی مواد غذایی به کمترین میزان خواهد رسید.

در روش HACCP، امکان نفوذ عوامل خطرزا به محصول نهایی و در نتیجه مصرف کننده به کمترین میزان می رسد و باعث افزایش سطح ایمنی و فرآورده های غذایی می شود.

منابع:

۱ـ «ایجاد و اجرای حصپ در صنایع غذایی (HACCP)»، تألیف: غلامرضا شویک لو.

۲ـ «مبانی کنترل کیفیت در صنایع غذایی»، تألیف: مهندس رسول پایان.