ماهی از جمله محصولات با منشاء دریایی و پرورشی بوده که بعلت عدم تخلیه احشای شکم، نسبت به فساد …

ماهی از جمله محصولات با منشاء دریایی و پرورشی بوده که بعلت عدم تخلیه احشای شکم، نسبت به فساد حساس می باشد.

ماهی خوب و سالم باید دارای شرایط زیر باشد:

– شکل ظاهری آن شفاف و واجد جلای فلزی باشد. ماهی در صورت فساد کدر شده و ماده لزجی روی آن را می پوشاند.

– چشمها حالت برجسته و شفاف داشته باشد، در حالی که در ماهی فاسد چشمها فرورفته است.

– آبشش ها دارای رنگ روشن و گلی و مرطوب و بدون هیچ گونه بوی زننده است و حالت ارتجاعی (فنری) دارد در حالی که در ماهی فاسد آبشش ها قهوه ای رنگ بوده بوی زننده ای از آن به مشام می رسد.

نکاتی در مورد بهداشتی ماهی

– فلس ها سالم و براق بوده و محکم به بدن چسبیده و به سختی جدا می شود ولی در ماهی فاسد شده فلسها کدر شده و براحتی کنده می شوند.

– ماهی سالم قوام و سفتی خاصی داشته که با فشار انگشت اثری باقی نمی ماند در حالی که در ماهی فاسد اثر فشار انگشت باقی می ماند.

– بوی ماهی سالم همان بوی جلبکها و گیاهان دریایی بوده در حالی که از ماهی فاسد شده بوی تند و زننده به مشام می رسد.