تعریف بهداشت مواد غذائی:
رعایت کلیه اصولی که باید در تولید ، نگهداري ، عرضه و فروش مواد غذائی مورد توجه قرار گیرد تا غذاي سالم با کیفیت مطلوب
به دست آید.
انواع گوشت و فر آورده هاي گوشتی
گوشت خام و فرآورده هاي گوشتی مانند : سوسیس، کالباس ، همبرگر و … را در یخچال کنار یکدیگر قرار ندهید.
جهت نگهداري گوشت در فریزر ، بر روي بسته هاي گوشت تاریخ فریز نمودن آنها را یادداشت کنید.
براي خارج کردن گوشت از حالت یخ زده ، آن را شب قبل در یخچال قرار دهید.
گوشت را در دماي محیط نگهداري نکنید.
از انجماد دوباره گوشت خودداري کنید.
فرق بین گوشت مرغ سالم و ناسالم:
۱. بدن مرغ تازه سالم، درخشنده و مرطوب و داراي رنگ سفید و شفاف است، در صورتی که مرغ مانده و ناسالم داراي
گوشت شل و رنگ آن تیره و متمایل به سبز است.
۲. مرغ تازه و سالم داراي بوي طبیعی است ولی مرغ مانده و فاسد بوي زننده اي دارد.

فرق بین گوشت قرمز سالم و ناسالم:
۱. گوشت سالم رنگ قرمز طبیعی با درخشندگی خاصی دارد، در حالی که رنگ گوشت ناسالم تیره و سطح آن لزج و
چسبنده است.
۲. گوشت سالم سفتی مخصوص و قابلیت برگشت پذیر و بوي مطبو عی دارد، در صورتی که گوشت ناسالم شل بوده و
داراي بوي نامطبوعی است.
بهداشت مواد غذایی چیست
علائم فساد در همبر گر ، سوسیس و کالباس
رنگ پریدگی فرآورده
مرطوب و شل شدن سطح خارجی
سبز شدن درون کالباس به علت رشد باکتري ها
وجود لکه هاي سفید یا سبز رنگ بر روي کالباس به علت وجود کپک
نحوه تشخیص فساد در کالباس و سوسیس
براي تشخیص فساد کالباس، کارد یا چاقوي تمیزي را به مدت ۲ دقیقه در آب جوش فرو برده و سپس آن را با حوله یا پارچه
تمیز خشک کرده و بلافاصله در کالباس یا سوسیس مورد نظر فرو برده و پس ازچند لحظه کارد را بیرو ن آورده استشمام
کنید در صورت فاسد بودن ، بوي گندیدگی شدیداً احساس می شود.

گوشت ماهی
گوشت ماهی از غذاهاي ارزنده و مهم است که هضم بسیار آسان دارد . ماهی داراي پروتئین، کلسیم، فسفر، ید، فلوئور و ویتامین
است. ماهی در صورت آلودگی، امراض گوناگونی را به انسان انتقال می دهد. (E-D-A) هاي
فرق بین ماهی سالم و یا ماهی کهنه و فاسد:
۱. سطح بدن ماهی سالم و تازه، لزج و براق است در حالی که سطح بدن ماهی کهنه، کدر و خشک است.
۲. فلس هاي بدن ماهی تازه، براق است و به راحتی کنده نمی شود ولی در ماهی کهنه فلس ها به راحتی از بدن ماهی جدا
می شود.
۳. چشم هاي ماهی سالم و تازه، درخشان، شفاف، روشن و برجسته است ولی در ماهی کهنه و ناسالم، چشم ها شفافیت
ندارد و فرو رفته، تیره و کدر است.
۴. اگر با انگشت دست، بدن ماهی تازه را فشا ر دهید گودي آن زود از بین می رود ولی اگر ماهی کهنه باشد گودي روي بدن
ماهی مدتی باقی می ماند.
۵. آبشش هاي ماهی سالم و تازه، به رنگ قرمز روشن است در حالی که در ماهی ناسالم به رنگ قهوه اي تیره رنگ است.
۶. چنانچه ماهی را به حالت افقی نگهداریم اگر تازه باشد به همان حالت باقی می ماند ولی ماهی کهنه به حالت افقی نمی
ماند و از دو طرف خم می شود.
علائم فساد در میگو:
۱. نرمی
۲. تیرگی و لزج شدن پوست
۳. استشمام بوهاي شبیه به آمونیاك