وجود جسم زرد و ترشح هورمون پروژسترون سبب جلوگیری از بازگشت سیکل جنسی و حمایت از بارداری و نشانه آبستنی میباشد.
برخی مواقع بدلایلی انحلال بموقع (بعداز دوره میان فحل) جسم زرد انجام نمیگیرد (مواد غیرعادی در رحم مانند چرک و جنین یا نطفه ازبین رفته (آبورت)).
وجود غیرنرمال آن مانع از سیکل های جنسی بعدی میباشد. این امر میتواند سبب تشخیص نادرست آبستنی گردد.
چرا تشخیص آبستنی (بارداربودن) میبایست دقیق باشد ؟

جسم زرد شبه بارداري
بعداز تلقیح مصنوعی یا جفتگیری طبیعی وجود جسم زرد شبه بارداری میتواند دلیل تشخیص نادرست بارداری در قبال ظاهرنشدن دوره فحل بعدی باشد.
تست پروژسترون شیر ۳ و ۶ هفته بعداز تلقیح مصنوعی نشانگر میزان بیشتر آن در شیر میباشد و دلیل تشخیص بارداری (نادرست) میباشد.
بنابراین تشخیص دقیق بارداری فقط پس از معاینه و کنترل رکتال دام میسر است. معاینه رکتال ۵ تا ۱۰ روز دیگر مجدداً جهت تشخیص دقیق تکرار میگیرد. اگر در این مدت آبستن نشدن تشخیص قطعی داده شد و وجود جسم زرد شبه بارداری هنوز ملموس میباشد میتوان با درمان مطمئن آغاز کرد.
معاینه رکتال مجدد برای تشخیص قطعی لازم میباشد زیرا ابتدا در مقایسه هر دو معاینه میتوان تشخیص تجویز درمان و یا تجویز نکردن درمان نمود.
برخی از دامپزشکان بعداز یک معاینه رکتال تشخیص جسم زرد شبه بارداری میدهند و درمان دارویی را تجویز مینمایند. از دیدگاه اقتصادی این اقدام ظاهرا مفید میباشد زیرا زمان برای تلقیح مصنوعی مجدد کوتاه میگردد.