در اقتصاد دامپروري كه هدف توليد گوشت و يا شير ميباشد در صورتي توفيق حاصل گردد كه دامها بارور دوره آتشين را بطور كامل به پايان رسانده و نوزادان زنده و سالم ببار آورند به اين ترتيب در هرسال تعداي دامهاي گله اضافه شدو با نتيجه گوشت وشير بيشتر توليد ميگردد وتعادلي بين هزينه ي انجام شده و بهره حاصل بوجود مي آيد.در غير اينصورت دامداري مقرون بصرفه نبود ودامدار شكست خورده به عبارت ديگر از پاي در مي آيد.

سقوط جنين يا بچه اندازي يكي از معضلات ومشكلات دامپروري ما محسوب ميشود اگر بخواهيم تعريفي از سقوط جنين را داشته باشيم بايد بگوييم :

سقط جنين عبارت از قطع آستبي قبل از موعد زايمان وخروج جنس كامل نشده است.وقتي كه جنين در رحم مادر از بين ميرود ديگر به عنوان يك جنس خارجي وناشناخته بحساب آمد و توسط رحم مادر رفع مي شود. گرگ جنين در هرسني از جنين ميتواند اتفاق بيفتد.گرك زود رس جنين يعني در گوسفند و بز ۱۲ روز اول آبستني و در گاو روزهاي ۱۷-۱۵ آبستني مي تواند اتفاق بيفتد كه در اين حالت جنين جذب شده و آثاري از جنين رفع شده ديده نمي شود ممكن است دام دوباره به محلي برگرده و آماده جفت گيري مجدد ميشود.زايمان هاي زود رس كه تقريبا ۱۰ روز زودتر از موعد مقرر پايان آبستني رخ ميدهد جنين زنده متولد مي شود ولي ضغيف بوده و رشد كفي تكامل پيدا نكرده و در اغلب موارد از بين مي روند.
اگر در گله هاي گوسفند و يا گاو بيش از ۵% از دامهاي آبستني سقوط نمايندگله با يك مشكل جدي روبرو است و بايد در جهت تشخيص ,امل سقوط اقدام نمود .

علل سقط:

علل سقط را مي توان به دو دسته عوامل عفوني وعوامل غير عفوني تقسشيم مي كنند

علل غير عفوني:

۱-علل هورموني – عدم تعادل در مقدار استروژن ودر پروژسترون با توجه به اينكه رابطه حياتي بين مادر جنين را دچار ختدول موجب سقوط ميشود .

۲-عدم توانايي رحم و نگهداري جنين: گاهي در اثر نا هنجاريهاي مادر زادي يا به علت جراحات حاصله و در موقع زايمان قبلي رحم قدرت نبساط خود را از دست داده و در ماههاي آخر قادر به تهيه جاي كافي براي جنين ندارد- رشد جنين توقف ميشود بلاخره سقط مگردد.

۳-چند قلو آبستني:حيوانات تك قلو زا(گاو.گوسفند و بز)كه چند قلو آبستن مي شوند بعلت عدم كفايت تغذيه بوسيله مادر و كمبود جا در رحم معمولا در اثر كمترين استرس حيوانات سقط ميكند

سقط جنین در گوسفند
۴- عوارض مربوط به مادر:تب شديد.اسحالهاي مزمن.خونريزيهاي شديد. بيماريهاي انگلي .دلدرد هاو نفخ از جمله عوارضي هستند كه موجب سقوط ميشوند.

۵-تغزيه و سموميت ها:كمبود مواد تغذيه اي به ندرت مو جب سقط جنين ميشوند ولي ممكن است در تولد نوزادان ضعيف وسخت زايي موثر باشند. كمبود ويتامين (آ) به مدت طولاني منجر به سقط تولد نوزادان ضعيف و عقب ماندگي ميشود.در صورتي كه موارد غذايي خورده شده مانند شبدر. چغندر .و برگ كلم يخ زده وكپك باشند ممكن است موجب سقط جنين شوند.
سموم عالي و معدني مانند تركيبات نيترات ها بعضي از داروها مانند كورتون ها اكسي توسين وتركيبات استروژن ازجمله مواردي هستند كه در دامها ايجاد سقط جنين مينمايد

۶-عدم مراقبت صحيح:نگه داري دام در جايگاههاي سرد ودر معرض كوران هواي سرد قرار گرفتن يا در گرماي زياد دام به صورت طولانيدوانده شود ممكن است سقط جنين نمايد.

۷- عوامل ضربه اي : پريدن .افتادن تشبح شديد. ضربه شديد.ضربه شديد به سرما بيني پا برروي شكم از عوامل هستندكه متضاد دام را وادار به سقط جنين ميكند . ترس مستقيما موجب سقط نميشود ولي در اثر وحشتي كه در دام بوجود مي آيد ممكن است از خود عكس العمل بصورت ناگهاني بروز دهد كه منجر به سقط جنين ميگردد.

۸-سقط جنين مكانيكي:
ضربه زدن به جنين يا پرده اي جنين با دست هنگام آزمايش ركتال برداشت جسم زرد معاينه طولاني از عواملي هستند كه ايجاد سقط جنين مي كنند.ممكن است واكسيناسيون با توجه به شوكي كه به دام وادار ميشود موجب سقط گردد.

عوامل عفوني سقط جنين
با كتريها.ويروسها. تك يا حته ها و قارچها مي توانند تحت شرايط معين به رحم جنين و پرده هاي جنيني و يا پاكرتليدونها آسيب رسانده و باعث قطع ابستني و متعاقب آن سقوط جنين شوند.