1- نژاد شورت هورن گوشتی:این نژاد دورهام نیز نامیده میشود ،خاستگاه آن انگلستان است وبطورکلی از لحاظ دامپروری فوق العاده قابل توجه است . فقط در نتیجه انتخاب ومراقبت دائم وبکار بستن اصول دامپروری بدست آمدهاست.

خصوصیات این نژاد عبارتند از:

الف:نژاد شورت هورن ،قرمز ابرش یا سفید است .رنگ ابرش رنگی ناهمگن است وبر اثر ژنهای عامل رنگ قرمز ورنگ سفید بوجود میاید .پوست بدون رنگ دانه است.

ب: شاخ این نژاد کوتاه است وبرخی از انواع آن بدون شاخ اند.

پ:وزن متوسط گاوهای بالغ در نرها ۹۰۰-۷۰۰ کیلوگرم ودر ماده ها ۶۰۰-۵۰۰ کیلوگرم است.

ت:این نژاد دارای گوشتی ممتاز وعضلانی ،مرمری وترد است.

۲-نژاد شاروله:بخش زیادی از گاوهای گوشتی فرانسه از این نژاد تشکیل شده ویکی از بهترین نژادهای گوشتی گاو است.این نژاد سفید یا کرم ،بدون لکه است .از نظر جثه یکی از بزرگترین نژاد هاست.از نظر کار نیز اهمیت دارد.

خصوصیات این نژاد عبارتند از :
الف:شاخ دارند.
ب:نرها در ۴ سالگی بیش از ۱۲۰۰ کیلوگرم وزن دارند وسرعت رشد آنهازیاد است.وزن ماده ها بعد از بلوغ ۶۱۰ کیلوگرم است.
پ:وزن گوساله هنگام تولد ۵/۳۸-۳۶ کیلوگرم است.
ت: بازده لاشه در این نژاد در حدود ۷۰ تا ۷۳% است.
ث:به سبب نازک وباریک بودن گوساله ،زایمان براحتی انجام میگیرد واحتمال سختزائی ۲%است.

۳- نژاد هرفورد:

مرکز اصلی پرورش این نژاد در غرب کشور انگلستان است .یکی از عوامل رشد سریع وگوشتی شدن حیوان وجود چراگاه های پرآب وعلف وهوای مساعد این منطقه است.خصوصیات:الف:این نژاد مخصوص پرواربندی است وگوشتی لذیذ وپرچرب دارد.
ب:در هنگام بلوغ ،وزن این گاوها به ۱۱۰۰ کیلوگرم ووزن نرهای اخته آنها حتی به ۱۴۰۰ کیلوگرم نیز رسیده است.
پ:این نژاد ابلق قرمز وانتهای دست وپای آن سفید و پوزه سفید روشن است

۴-نژاد آبردین آنگوس: گاوهای این نژاد عموما به آنگوس معروفند. اصل این نژاد از اسکاتلند است.واز آن جا به جاهای دیگر انتقال یافته است.
معرفی مهمترین نژاد گاوهای گوشتی
خصوصیات این نژاد:

الف:سرکوتاه وقسمت پیشانی نوک تیز است.
ب:جثه،زیاد بزرگ نیست ،فقط به سرعت رشد میکند.
پ:با توجه به این که بیشتر کارهای اصلاح نژاد روی گوشت انجام میشود،مقدار شیر آن کم وفقط برای تغذیه گوساله کافی است

سایر نژادها:

۵) دوون – ۶)هایلند –۷) لینکن قرمز –۸) سات دون –۹) ساسکس –۱۰) ولش سیاه –۱۱) لیوینگ – ۱۲)گالوی .