گربه ها به مستقل و مغرور بودن و سلطه جوئی معروفند.آنها بخوبی میدانند چطور بارفتارشان انسانها را تحت فرمان خود بگیرند.در این بین خصلت سلطه جوئی درگربه های نر پررنگترست و در صورتیکه صاحبان نحوه رویاروئی با این رفتارهارا ندانند لحظات سختی را با یک گربه نر خواهند داشت.
بخشی از این سلطهجوئی غریزی ست.گربه های نر برای کنترل قلمرو خود با ادرار علامت گذاری میکنند و دامنه این علامت گذاری فقط در حیاط یا تراس خانه شما نیست بلکه همه خانه را شامل میشود.آنها از ورود هر حیوان دیگر به این قلمرو بخوبی محافظت می کنند.آنها حتی برای حفظ این قلمرو ، حمله و رفتارهای خشن نیز از خودبروز میدهند.رفتارهای تهاجمی و عصبی در گربه های بالغی که عقیم نشده اندبسیار بیشتر و به همین میزان کنترل آن دشوارتر ست.

دلایل و زمان عقیم کردن گربه نر
رفتار دیگری که ازگربه های بالغ(اغلب عقیم نشده) سر میزند.پرسه زدن آنها در محیط خارج ازخانه و حتی فرار برای جفت یابی ست.گاهی آنقدر انها دور میشوند که راه خانه را پیدا نمی کنند،گاهی وارد قلمرو گربه دیگری میشوند و درگیری رخ میدهد واغلب گربه های خانگی در این جنگها جراحات عمیقی بر میدارند.حتی در مواردی مرگ گربه هائی که وارد قلمرو گربه نر دیگری شده اند نیز مشاهده شده ست.فراموش نکنید که تیمار زخمهای گربه شکست خورده شما پایان داستان تلخ نیست.گاهی در اثر این جراحات آنها به انواع ویروس و بیماری و حتی سرطان خون مبتلا میشوند که متاسفانه مورد آخر قابل درمان نیست.گربه های نر برای حفظ قلمرو خود بسیار پافشاری میکنند تا جائیکه گاهی بچه گربه ها داخل قلمرو رامی کشند.البته این امر در مورد بچه های خودشان کمتر اتفاق میفتد و هنوزنحوه انتخاب برخی از بچه گربه ها برای کشتن توسط گربه نر برای ما مشخصنشده.تنها راه حل موثر و دائمی برای کنترل رفتارهای تهاجمی گربه نر بالغ عقیم کردن آنهاست.برخی از صاحبان گربه های نر تا زمان اوج این رفتارها ازعقیم کردن گربه امتناع می کنند اما تاخیر در این کار هیچ کمکی به رفع این حالات در گربه ندارد.اغلب دامپزشکان بر این عقیده اتفاق نظر دارند که قبلاز بروز این رفتارها و در ابتدای بلوغ گربه نر باید نسبت به عقیم کردن شاناقدام کرد،این جراحی معجزه عظیمی در زندگی آنها ایجاد میکند،دیگر نگران فرار آنها از خانه نخواهید بود،احتمال ابتلا به برخی از بیماریها در آنهابسیار کم میشود و حتی جان آنها را در برابر حمله سایر گربه ها برای جنگ برسر قلمرو حفظ خواهد کرد.