لميوميو كردن گربه وسيله ارتباطي است ميان گربه ها و انسانها.ميوميو كردن هاي گربه بسيار دليل دارد از جمله سلام كردن،درخواست كردن چيزي و گفتن چيزي كه اشتباه رخ داده است.

همچنين ميوميو كردن در گربه هاي بالغ نيز وسيله ارتباطي است.

ميوميو كردم در بچه گربه ها براي ارتباط با مادرانشان است مثلا” اينكه بگويند گرسنه هستيم و يا سردمان است.

اما مقداري كه بزرگتر شوند ديگر صدا براي گربه ها ديگر نخواهند كرد و بيشتر براي ارتباط با انسانها ميوميو ميكنند.

گربه ها همچنين ناله هايي شبيه ميوميو كردن از خود در مياورند با اين تفاوت كه صدايي كه درمياورند
كشيده تر است.اين صداهاي ناهنجار نيز در دوران جفتگيري گربه ها بيشتر است.

دلایل ميوميو کردن گربه

چه موقع ميوميو كردن هاي گربه بيش از حد است؟

زماني ميوميو كردن ها بيشتر ميشود كه گربه نياز به ارتباط بيشتر دارد.البته ميوميو كردن هاي گربه تا حدي معمول و نرمال است.

اينرا هم بايد در نظر داشت كه بعضي نژاد ها بخصوص سيامي نسبت به نژاد هاي ديگر بيشتر ميوميو و همچنين ناله ميكند.