پس از رسیدن به سن بلوغ ودرحدود سن ۶ ماهگی نشانه گذاری به هدف مشخص کردن حدوده قلمرو با ادرارکردن درمحیط اطراف زندگی مشاهده می شود.

این حالت در گربه های های نر عقیم نشده بیشتر مشاهده می شود. به صورت طبیعی گربه هادرحالت چمباتمه زدن ادرارمی نمایند. ولی درمان نشانه گذاری ادرارکردن روی سطح عمودی و درحالت ایستاده انجام می شود.

گربه هایی که دربیرون از منزل نگهداری می شوند با نشانه گذاری و ادرار محل های مرتفع سعی حفظ اثر و بقایای بوی ادراردارند تا درمعرض آب باران اثر ادراراز بین نرود.

درمحل منزل هم گربه های نر بیشتر درمحل های بلند و با ارتفاع از سطح زمین اقدام به علامت گذاری می کنند که سبب بروز مشکلات زیادی برای افراد درمحیط منزل می شود.

بوی ادرار گربه ها به سختی از بین می رود و حتی دربرخی از موارد پس از شستشوی محل با محلول های شوینده نیز اثز آن باقی خواهد ماند.

گربه های ماده هم درزمان آمادگی جنسی برای جفتگیری اقدام به نشانه گذاری می کنند و در ادرارآن ها دراین موارد ترکیباتی به نام فروم (Phrome) است که سبب جلب و جذب گربه های نر همسایه خواهد شد.
علت ادرار کردن گربه در اطراف محل زندگی
علل بیماری:

۱.گربه هابه صورت غریزی اقدام به نشانه گذاری و مشخص کردن محدوده قلمرو خود می کنند.

۲. هر چند علامت گذاری از طریق ادرار کردن یک حالت طبیعی می باشد ولی در برخی از موارد هم به علت استرس و اضطراب درگربه هاایجاد می شود.

آنچه شما و دکتر و دامپزشک می توانید انجام دهید:

۱. یکی از راه های حذف ادرار کردن در محیط اطراف زندگی گربه های نر عقیم کردن آن ها از طریق بیهوشی عمومی است.

۲. بهترین زمان عقیم کردن براساس نوع و نژاد گربه و خصوصیات فردی متفاوت است.درموردگربه های مو کوتاه انگلیسی یا آمریکایی چین پوستی اطراف صورت بعد از بلوغ جنسی ظاهر می شود که نشانه ی خوبی برای زمان بلوغ است. با عقیم کردن زودتر از موقع این گربه ها چین پوستی درآن ها ظاهر نخواهد شد.

۳.درمورد گربه های سیامی چون در زمان بلوغ چین پوستی ندارند بهتر است آن ها را قبل از بلوغ کامل عقیم کرد.

۴.درمورد گربه های ماده نیز می توان با برداشت تخمدان و رحم از بروز حالات جفتگیری و نشانه گذاری از طریق ادرار که متعاقب آن اتفاق می افتد جلوگیری کرد.

۵. باید توجه داشت که بلافاصله پس از عقیم کردن شاهد حذف عادت نشانه گذاری نخواهیم بود چون هنوز اثرات هورمون دربدن وجود دارد و نیاز به گذشت زمان ۶ هفته جهت کاهش سطح هورمون در خون می باشد.

۶. دربرخی از موارد درصورت تماس شما با گربه های غریبه و چرخیدن آن ها دور پای شما و وجود اثراتی از آن ها دربدن یا لباس شما سبب تحریک گربه ی شما برای ادرار کردن و نشانه گذاری خواهد شد. در صورت تماس دیگرگربه ها با پایه ی میز و دیگر وسایل منزل گربه ی شما اقدام به ادرارکردن روی پایه صندلی برای مشخص کردن قلمرو خود خواهد کرد.

۷. در برخی از موارد با نقل مکان به یک محیط جدید چون قبلادر آن جا نیز گربه وجود داشته است سبب تحریک گربه شما برای نشانه گذاری درآن محل جدید به سبب استشمام بوی ادرار گربه قبلی خواهد شد. چون حس

بویایی گربه ها بیش از انسان است دراین گونه موارد لازم است هر گونه اثر ادرار گربه ی قبلی را از روی فرش ، سرامیک و یا دیگر وسایل موجوددر منزل حذف کرد تا از تحریک گربه ی شما برای ادرار کردن درآن نواحی جلوگیری کرد.

توجه:

ادرار کردن ناگهانی را نباید به حساب نشانه گذاری گذاشت ودراین موارد لازم است حتما با دکتر دامپزشک مشورت نمایید چون گاهی علت ادرار کردن در این مواقع به واسطه ی وجود مشکلات دستگاه ادراری مانند تورم مثانه و یا دیابت باشد که نیاز به درمان اختصاصی خواهد داشت. عقیم کردن تنها راه چاره مشکل علامت گذاری و ادرار کردن در محیط منزل می باشد.