احتمالاً برای دوست داران گربه این سوال پیش آمده که چرا گربه ها روی مدفوع خودرا باخاک می پوشانند.

انجام این کار در گربه ها کاملاً غریزی بوده و حتی گربه هایی که از ابتدا از مادر خودجدا شد اند نیز به طور غریزی روی خاک مدفوع کرده و سپس روی مدفوع خود را می پوشانند.

این کار به دو دلیل انجام میشود:

دلیل اول آن است که گربه ها در طبیعت و خارج از منزل از طریق ادرار ومدفوع خود و نیز پنجه کشیدن به درختان قلمرو زندگی خود را تعیین می کنند

ولی وجود رابطه غالب و مغلوبی که به صورت قانونی نا نوشته در میان آنها وجود دارد موجب می شود که حق تعیین قلمرو برای گربه غالب در هر محدوده باشد و به همین دلیل در آن محدوده تنها این گربه بالغ است که روی مدفوع خود را نمی پوشاندتا مواد شیمیایی بو دار (فرومون ها) را در قلمرو خود به جا بگذارد و تمامی گربه های مغلوب روی مدفوع خود را می پوشانندتا مغلوب بودن خود را نشان دهند.)
دلایل پوشاندن مدفوع گربه
دلیل دوم آن است که بوی متصاعد شده از مدفوع بیانگر وجود گربه در آن محدوده است و گربه های ضعیف تر برای پنهان شدن از شکارچیان روی مدفوع خود را می پوشانند

و این راهی موثر برای حفظ جان افراد ضعیف تر در گروه بوده و به همین دلیل از بدو تولد این رفتار به طور غریزی در تمام گربه ها موجود می باشد.

در منزل نیز اغلب گربه ها انسان های موجود در خانه راغالب می پندارند و به همین دلیل نیز روی مدفوع خودرا با خاک می پوشانند.