همه ی گربه ها عاشق خوابیدنند. این مقاله به شما یاد می دهد که چگونه آن هارا بدون آنکه بترسند، بیدار کنید.

مراحل:

وقتی در رختخواب است:

۱- کنار گربه به آرامی بنشینید و سرش را نوازش کنید، تا زمانی که بیدار شود.

۲-اگر خواب عمیقی رفته با دست آرام نوازشی کوتاهش کنید. به اندازه ی لحظه ای کوتاه.

۳-اگر از خواب بیدار نمی شود، بروید پشت سرش و کنارش بخوابید.

۴-اورا از پشت سر آرام در آغوش بگیرید.

نکات:

اگر گربه سخت از خواب بیدار می شود، آرام گوش او را لمس کنید. اما به یاد داشته باشید که ممکن است گربه با این کار شما کمی بترسد. پس خیلی با آرامش این کار را انجام دهید.

آموزش بیدار کردن گربه بدون ترساندن

هشدارها:

همیشه یادتان باشد که باید گربه را با آرامش بیدار کنید چون گربه ها زود ترس می خورند.

آیا باز هم گربه بلند نمی شود؟ خیلی ساده است، او نیاز به خواب بیشتری دارد. به خصوص اگر پیر یا بچه باشد.پس بی خیالش بشو!