چشمهاي گربه:

چشم ها در گربه نقش آينه و انعکاس دهنده نور را دارند و بسيار دقيق عمل مي کنند. گربه ها هرگز شما را فريب نمي دهند.

هر زمان گربه شما به شما نگاه مي کند، شما متوجه مي شويد که او چه مي خواهد. اگر گربه شما براي چند ثانيه به شما نگاه کند، خيره شود و سپس مسير چشم خود را عوض کند به اين معني است که شما را مي شناسد اما نمي خواهد که شما با آن ارتباط برقرار کنيد.

مردم معمولا معادل اين نوع نگاه گربه اقدام به تکان دادن سر مي کنند و آن به معني يک مکالمه طولاني مي دهد، ولي بي ادبانه هم نيست.

اگر گربه به شما خيره شود احتمال به اين معني است که مي ترسد، معناي دوم آن اين است که آيا يک غريبه با يک گربه ديگر اين کار را انجام مي دهد و اين يک هشدار است.

اگر يک گربه شما را دوست داشته باشد ممکن است با يک حالت آرام به شما خيره شود، اين چنين نگاهي بد نيست.

براي فهميدن رفتار گربه بهتر است زبان گفتار او را بدانيد. مردمکهاي چشم او چيزهاي بسياري به ما مي گويد، اگر آنها گشاد شوند به اين معني است که آنها گريه مي کنند و يا مي ترسند.

اگر شما مطمئن نيستيد که آيا گربه شما مي ترسد يا خير به مردمکهايش نگاه کنيد. چشمهاي کاملا باز مردمک هاي گشاد شده معني ترس مي دهند، اگر گربه قصد عمل تهاجمي داشته باشد مردمکش نازک مثل شکاف مي شود.
همه چیز در مورد چشم و گوش گربه
گوشهاي گربه:

گوشهاي گربه کاملا متحرک اند و آنها با اين وسيله کوچکترين صداها را تشخيص مي دهد. آنها گوشهاي بسيار تيزي دارند.

گربه ها با گوشهايشان با همديگر ارتباط برقرار مي کنند زيرا آنها متحرک و در معرض ديد همنوعانشان قرار دارند. تعدادي از گربه ها دسته اي مو يا خز بالاي گوششان دارند که به آنها کمک مي کند تا راحتتر با اين زبان با هم ارتباط برقرار کنند.

اگر گوشها راست شده باشد ، معناي جديت، بازي و يا آسودگي را دارد و يک علامت خوب است. تعدادي از گربه هاي خشمگين ممکن است استثنا باشند: آنها با اطمينان ولي نه به صورت دوستانه گوشهايشان را راست مي کنند.

اگر گوشها به هم چسبيده باشد به معناي ترس يا دفاع از خود است. اگر يک گربه گوشهايش را به عقب تا کند به معناي ترس، وحشت، خشم و يا حمله است. در واقع آن يک پرچم قرمز و نشان حمله به شماست. اگر ممکن باشد از آن دور شويد و يا در نتيجه آماده باشيد.