جنتامايسين 5% تزریقی Gentamycin

2016-10-03T14:50:02+04:30

محلول استریل تزریقی جنتامايسين 5% تركيب: هر ميلي ليتر دارو حاوي 50 ميلي گرم جنتامايسين مي باشد.‌ مكانيسم اثر: جنتامايسين جزء خانواده آمينو گليكوزيدها مي باشد و با اثر بر جزء  30sريبوزوم باكتري و تداخل در ساخت پروتئين ها در ارگانيسم هاي حساس اثر ضد ميكروبي خود را نشان مي دهد. جنتامايسين همانند ساير آمينو [...]

جنتامايسين 5% تزریقی Gentamycin2016-10-03T14:50:02+04:30

جنتاموکس Gentamox

2016-10-03T14:49:19+04:30

دسته دارویی:آنتی بیوتیک شکل دارویی:سوسپانسیون تزریقیآموکسی سیلین+ جنتامایسین ترکیب دارو : آموکسی سیلین( تری هیدارت) 150 میلی‌گرم جنتامایسین ( سولفات) 40 میلی‌گرم مکانیسم اثر: به دلیل اثرات سینرژیستی جنتتامایسین و آموکسی سیلین، این دارو به عنوان یک آنتی بیوتیک باکتریوسید (باکتری کش) وسیع الطیف عمل می‌نماید. آموکسی سیلین علیه باکتری‌های گرم مثبت و منفی موثر [...]

جنتاموکس Gentamox2016-10-03T14:49:19+04:30

جنتا پریم Gentaprim

2016-10-03T14:48:43+04:30

گروه دارویی:آنتی بیوتیک شکل دارویی:محلول تزریقی 10، 40، 100 و 250 میلی‌لیتری ترکیب دارو : 30 mg  Gentamicin sulate 200 mg Sulfadimethoxine 40 mg Trimethoprim 1ml Excipient q.s حیوان هدف: گاو، گوسفند، اسب، سگ و گربه اختصاصات :  جنتامایسین یک آنتی بیوتیک وسیع الطیف است که برروی بسیاری از باکتری های گرم مثبت و گرم [...]

جنتا پریم Gentaprim2016-10-03T14:48:43+04:30

جنتامایسین 5% Gentamycin

2016-10-03T14:47:50+04:30

گروه دارویی:آنتی بیوتیک شکل دارویی:محلول استریل تزریقی ترکیب دارو :هر میلی لیتر دارو حاوی 50 میلی گرم جنتا مایسین به صورت ملح سولفات می‌باشد. مکانیسم اثر: جنتامایسین جزو خانواده آمینوگلیکوزیدهای می باشد. جنتامایسین فعالیت باکتریدی دارد و با اثر روی ریبوزوم باکتری ها و تداخل در ساخت پروتئین ها در ارگانیزم های حساس اثر ضد [...]

جنتامایسین 5% Gentamycin2016-10-03T14:47:50+04:30

جورامیت Juramate

2016-10-03T14:46:55+04:30

گروه دارويي: هورمون تزريقي جوراميت يك پروستاگلاندين سنتتيك جهت استفاده در گاو و اسب مي باشد. اين هورمون داراي خاصيت لوتئو ليتيك بوده و تزريق آن به حيوان منجر به تحليل رفتن جسم زرد تخمداني و در نهايت ايجاد فحلي و تخمك گذاري مي گردد. تركيبات:  هر ميلي ليتر جوراميت حاوي 250 ميكروگرم كلوپروستنول سديم [...]

جورامیت Juramate2016-10-03T14:46:55+04:30
Go to Top