روش Polymerase Chain Reaction یا PCR

2014-01-31T04:27:57+04:30

روش Polymerase Chain ReactionیاPCR به عنوان یک روش قدرتمند تشخیص بالینی برای وجود موتاسیون هادر ژنوم یا برای وارد کردن جهش های ویژه به داخل ژن همسان استفاده کرد.