خانه دارونامه پزشکی داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها

داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها

  روفه کوکسیب Rofecoxib

  سوفنتانيل Sufentanil

  رمیفنتانیل Remifentanil

  پيروكسيكام Piroxicam

  ‌متادون Methadone

  فنازوپيريدين Phenazopyridine

  پتيدين Pethidine

  ملوکسی کام Meloxicam