ونلافاکسین Venlafaxine

2017-04-24T04:03:10+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Venlafaxine گروه دارویی: Antidepressants داروهای ضد افسردگی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور KRKA داروسازی باختر بیوشیمی داروسازی دارو پژوهان لوتوس داروسازی عبیدی دارو [...]

ونلافاکسین Venlafaxine2017-04-24T04:03:10+04:30

سرترالین Sertraline

2017-04-24T04:01:56+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Sertraline گروه دارویی: Antidepressants داروهای ضد افسردگی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور HEXAL داروسازی باختر بیوشیمی داروسازی رازک داروسازی سها KRKA داروسازی پور [...]

سرترالین Sertraline2017-04-24T04:01:56+04:30

تریمیپرامین Trimipramine

2017-04-24T03:59:30+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Trimipramine گروه دارویی: Antidepressants داروهای ضد افسردگی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی تهران شیمی داروسازی سها داروسازی شهر دارو       [...]

تریمیپرامین Trimipramine2017-04-24T03:59:30+04:30

رازگلاین Rasagiline

2017-04-24T03:58:18+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Rasagiline گروه دارویی: Antidepressants داروهای ضد افسردگی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف - درمان بیماری پارکینسون ایدیوپاتیک [...]

رازگلاین Rasagiline2017-04-24T03:58:18+04:30

ترازودون Trazodone

2017-04-24T03:53:37+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Trazodone گروه دارویی: Antidepressants داروهای ضد افسردگی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی تهران شیمی داروسازی رازک     [...]

ترازودون Trazodone2017-04-24T03:53:37+04:30

پاروکستین Paroxetine

2017-04-24T03:52:24+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Paroxetine گروه دارویی: Antidepressants داروهای ضد افسردگی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف این دارو در درمان افسردگی، [...]

پاروکستین Paroxetine2017-04-24T03:52:24+04:30

ترانيل سيپرومين Tranylcypromine

2017-04-24T03:50:00+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Tranylcypromine گروه دارویی: Antidepressants داروهای ضد افسردگی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف اين دارو براي درمان بيماري [...]

ترانيل سيپرومين Tranylcypromine2017-04-24T03:50:00+04:30

نورتريپ‌تيلين Nortriptyline

2017-04-24T03:46:30+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Nortriptyline گروه دارویی: Antidepressants داروهای ضد افسردگی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی روز دارو داروسازی عبیدی داروسازی لقمان [...]

نورتريپ‌تيلين Nortriptyline2017-04-24T03:46:30+04:30

موکلوبماید Moclobemide

2017-04-24T03:39:03+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد <td "="" class="Title" width="110" height="26" align="left"> نام علمی دارو (ژنریک): Moclobemide گروه دارویی: Antidepressants داروهای ضد افسردگی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی آریا داروسازی پارس دارو [...]

موکلوبماید Moclobemide2017-04-24T03:39:03+04:30

فلوكستين Fluoxetine

2017-04-24T03:37:43+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Fluoxetine گروه دارویی: Antidepressants داروهای ضد افسردگی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی آریا داروسازی پارس دارو داروسازی جالینوس داروسازی شهر دارو داروسازی [...]

فلوكستين Fluoxetine2017-04-24T03:37:43+04:30

میزتازاپین Mirtazapine

2017-04-24T03:34:38+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Mirtazapine گروه دارویی: Antidepressants داروهای ضد افسردگی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف این دارو در درمان افسردگی [...]

میزتازاپین Mirtazapine2017-04-24T03:34:38+04:30

اس سیتالوپرام Escitalopram

2017-04-24T03:33:06+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Escitalopram گروه دارویی: Antidepressants داروهای ضد افسردگی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی تدبیر کالای جم داروسازی سبحان دارو داروسازی عبیدی     [...]

اس سیتالوپرام Escitalopram2017-04-24T03:33:06+04:30
Go to Top