خانه دارونامه پزشکی آنتی موسکارینیک

آنتی موسکارینیک

    هیوسین Hyoscine

    آتروپین Atropine