کلودرونات سدیم Clodronic Acid

2017-04-28T14:10:32+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Clodronic Acid گروه دارویی: Bone Modulating Drugs داروهای استخوان ساز     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف کلودرونات یک بیس فسفونات با خصوصیات عمومی دیگر بیس فسفونات ها می باشد اما به نظر می رسد تأثیری کمتر بر مینرالیزاسیون استخوان ها [...]

کلودرونات سدیم Clodronic Acid2017-04-28T14:10:32+04:30

تریپاراتید Teriparatide

2017-04-28T14:08:08+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Teriparatide گروه دارویی: Bone Modulating Drugs داروهای استخوان ساز     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور LILLY داروسازی سینا ژن              موارد مصرف ضد اوستئوپوروز (هورمون پاراتیروئید نوترکیب انسانی). درمان اوستئوپوروز در زنان یائسته که در ریسک شکستگی هستند. درمان اوستئوپوروز اولیه [...]

تریپاراتید Teriparatide2017-04-28T14:08:08+04:30

سیناکلست Cinacalcet

2017-04-28T14:06:52+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Cinacalcet گروه دارویی: Bone Modulating Drugs داروهای استخوان ساز     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور AMGEN داروسازی سبحان دارو              موارد مصرف سیناکلست فعالیت بیش از حد هورمون پاراتیروئید را در بیماران تحت درمان با دیالیز و نقص کلیوی کاهش می [...]

سیناکلست Cinacalcet2017-04-28T14:06:52+04:30

ریزیدرونات Risedronate

2017-04-28T14:01:58+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Risedronate گروه دارویی: Bone Modulating Drugs داروهای استخوان ساز     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور SANOFI AVENTIS داروسازی تولید دارو داروسازی عبیدی داروسازی فاتک شیمی پارس داروسازی آریا                موارد مصرف مهارکننده بازجدب استخوان (بیس فسفونات). الف- پیشگیری و درمان [...]

ریزیدرونات Risedronate2017-04-28T14:01:58+04:30

كلسيتونين Calcitonin

2017-04-28T14:00:38+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Calcitonin گروه دارویی: Bone Modulating Drugs داروهای استخوان ساز     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور APOTEX PROEL EPAM داروسازی اکسیر داروسازی سینا دارو HEXAL UNIGENE داروسازی جابربن حیان داروسازی کاسپین تامین NOVARTIS داروسازی ابوریحان              موارد مصرف كلسي تونين در درمان [...]

كلسيتونين Calcitonin2017-04-28T14:00:38+04:30

پامیدرونات Pamidronate

2017-04-28T13:57:38+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Pamidronate گروه دارویی: Bone Modulating Drugs داروهای استخوان ساز     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور HOSPIRA MYLAN داروسازی ابوریحان داروسازی کاسپین تامین          موارد مصرف پامیدرونات یک آمینوبیس فسفونات با خصوصیات عمومی مشابه با دیگر بیس فسفونات ها می باشد و باز جذب [...]

پامیدرونات Pamidronate2017-04-28T13:57:38+04:30

آلندرونات Alendronate

2017-04-28T13:56:03+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Alendronate گروه دارویی: Bone Modulating Drugs داروهای استخوان ساز     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور APOTEX داروسازی آوه سینا داروسازی شفا داروسازی مداوا CIPLA داروسازی ابوریحان داروسازی عبیدی داروسازی کیمیدارو MERCK SHARP & DOHME داروسازی حکیم              موارد مصرف آلندرونات یک [...]

آلندرونات Alendronate2017-04-28T13:56:03+04:30
Go to Top