خانه دارونامه پزشکی داروهای استخوان ساز

داروهای استخوان ساز

  کلودرونات سدیم Clodronic Acid
  تریپاراتید Teriparatide
  سیناکلست Cinacalcet
  ریزیدرونات Risedronate

  ریزیدرونات Risedronate

  كلسيتونين Calcitonin

  كلسيتونين Calcitonin

  پامیدرونات Pamidronate

  پامیدرونات Pamidronate

  آلندرونات Alendronate

  آلندرونات Alendronate