دارو سوکسیمر Succimer

2017-05-08T17:32:19+04:30

اطلاعات دارو سوکسیمر  Succimer در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو سوکسیمر Succimer گروه دارویی: Chelators Antidots and Antagonists آنتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف - درمان مسمومیت با سرب در کودکان دارای [...]

دارو سوکسیمر Succimer2017-05-08T17:32:19+04:30

دارو فلومازنيل Flumazenil

2017-05-08T17:29:07+04:30

اطلاعات دارو فلومازنيل  Flumazenil در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو فلومازنيل Flumazenil گروه دارویی: Chelators Antidots and Antagonists آنتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور COMBINO PHARM HAMELN SANDOZ SYNTHON BV F.HOFFMANN-LA ROCHE             [...]

دارو فلومازنيل Flumazenil2017-05-08T17:29:07+04:30

دارو پروتامین Protamine

2017-05-08T17:27:05+04:30

اطلاعات دارو پروتامین  Protamine در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو پروتامین Protamine گروه دارویی: Chelators Antidots and Antagonists آنتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور SANDOZ WOCKHARDT داروسازی اکسیر            موارد مصرف پروتامین به عنوان [...]

دارو پروتامین Protamine2017-05-08T17:27:05+04:30

دارو دی سدیم ادتا Disodium Edetate

2017-05-08T17:23:47+04:30

اطلاعات دارو دی سدیم ادتا  Disodium Edetate در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو دی سدیم ادتا Disodium Edetate گروه دارویی: Chelators Antidots and Antagonists آنتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف این دارو [...]

دارو دی سدیم ادتا Disodium Edetate2017-05-08T17:23:47+04:30

دارو پنی سیلامین Penicillamine

2017-05-08T17:20:44+04:30

اطلاعات دارو پنی سیلامین  Penicillamine در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو پنی سیلامین Penicillamine گروه دارویی: Chelators Antidots and Antagonists آنتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور RUBIO SANDOZ              موارد مصرف پنی سیلامین [...]

دارو پنی سیلامین Penicillamine2017-05-08T17:20:44+04:30

دارو دیمرکاپرول Dimercaprol

2017-05-08T17:13:06+04:30

 اطلاعات دارو دیمرکاپرول Dimercaprol در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو دیمرکاپرول Dimercaprol گروه دارویی: Chelators Antidots and Antagonists آنتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف   این دارو در درمان مسمو میت با [...]

دارو دیمرکاپرول Dimercaprol2017-05-08T17:13:06+04:30

دارو اورلیستات Orlistat

2017-05-08T17:07:50+04:30

اطلاعات دارو اورلیستات  Orlistat در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو اورلیستات Orlistat گروه دارویی: Chelators Antidots and Antagonists آنتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی آریا داروسازی ایران دارو داروسازی رازک داروسازی ویستا تجارت پارس داروسازی ابوریحان داروسازی [...]

دارو اورلیستات Orlistat2017-05-08T17:07:50+04:30

دارو نالتركسون Naltrexone

2017-05-08T16:59:50+04:30

اطلاعات دارو نالتركسون  Naltrexone در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو نالتركسون Naltrexone گروه دارویی: Chelators Antidots and Antagonists آنتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی الحاوی داروسازی ایران دارو              موارد مصرف اين [...]

دارو نالتركسون Naltrexone2017-05-08T16:59:50+04:30

دارو دفروکسامین Deferoxamine

2017-05-08T16:56:58+04:30

اطلاعات دارو دفروکسامین  Deferoxamine در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو دفروکسامین Deferoxamine گروه دارویی: Chelators Antidots and Antagonists آنتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور NOVARTIS داروسازی اکسیر داروسازی جابربن حیان داروسازی روناک دارو          موارد [...]

دارو دفروکسامین Deferoxamine2017-05-08T16:56:58+04:30

دارو نالوكسان Naloxone

2017-05-08T16:36:42+04:30

 اطلاعات دارو نالوكسان  Naloxone در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو نالوكسان Naloxone گروه دارویی: Chelators Antidots and Antagonists آنتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی تولید دارو                موارد مصرف نالوكسان براي [...]

دارو نالوكسان Naloxone2017-05-08T16:36:42+04:30

دارو کلیسم دی سدیم ادتا Calcium Disodium Edetate

2017-05-08T16:25:47+04:30

اطلاعات دارو کلیسم دی سدیم ادتا  Calcium Disodium Edetate در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو کلیسم دی سدیم ادتا Calcium Disodium Edetate گروه دارویی: Chelators Antidots and Antagonists آنتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          [...]

دارو کلیسم دی سدیم ادتا Calcium Disodium Edetate2017-05-08T16:25:47+04:30

دارو هیدروکسی اوره Hydroxyurea

2017-05-08T16:21:10+04:30

اطلاعات دارو هیدروکسی اوره  Hydroxyurea در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو هیدروکسی اوره Hydroxyurea گروه دارویی: Chelators Antidots and Antagonists آنتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور APOTEX CIPLA MEDA            موارد مصرف هیدروکسی اوره [...]

دارو هیدروکسی اوره Hydroxyurea2017-05-08T16:21:10+04:30
Go to Top