دارو تيوپنتال سدیم Thiopental Sodium

2017-05-11T18:50:00+04:30

اطلاعات دارو تيوپنتال سدیم Thiopental Sodium در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو تيوپنتال سدیم Thiopental Sodium گروه دارویی: General Anaesthetics بیهوش کننده های عمومی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور ROTEXMEDICA SANDOZ داروسازی اکسیر داروسازی لقمان          موارد مصرف تيوپنتال به طور عمده [...]

دارو تيوپنتال سدیم Thiopental Sodium2017-05-11T18:50:00+04:30

دارو هالوتان Halothane

2017-05-11T18:50:06+04:30

اطلاعات دارو هالوتان Halothane در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو هالوتان Halothane گروه دارویی: General Anaesthetics بیهوش کننده های عمومی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف هالوتان به عنوان بيهوش كننده براي القاء و ادامه بيهوشي مصرف مي‌شود.       [...]

دارو هالوتان Halothane2017-05-11T18:50:06+04:30

دارو پروپوفول Propofol

2017-05-11T18:50:19+04:30

اطلاعات دارو پروپوفول Propofol در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو پروپوفول Propofol گروه دارویی: General Anaesthetics بیهوش کننده های عمومی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور ASTRAZENECA CLARIS LIFE SCIENCES FRESENIUS KABI SCHERING OY B.BRAUN                موارد مصرف پروپوفول يك [...]

دارو پروپوفول Propofol2017-05-11T18:50:19+04:30

دارو اتوميديت Etomidate

2017-05-11T18:50:23+04:30

اطلاعات دارو اتوميديت Etomidate در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو اتوميديت Etomidate گروه دارویی: General Anaesthetics بیهوش کننده های عمومی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف اتوميديت يك داروي بيهوش‌كننده است كه براي القاء بيهوشي مصرف مي‌شود.       مکانیسم [...]

دارو اتوميديت Etomidate2017-05-11T18:50:23+04:30

دارو كتامين Ketamine

2017-05-11T18:50:28+04:30

اطلاعات دارو كتامين Ketamine در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو كتامين Ketamine گروه دارویی: General Anaesthetics بیهوش کننده های عمومی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور ROTEXMEDICA                موارد مصرف كتامين به عنوان يك بيهوش كننده عمومي براي اعمال جراحي [...]

دارو كتامين Ketamine2017-05-11T18:50:28+04:30

دارو انفلوران Enflurane

2017-05-11T18:50:33+04:30

اطلاعات دارو انفلوران Enflurane در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو انفلوران Enflurane گروه دارویی: General Anaesthetics بیهوش کننده های عمومی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف انفلوران بعنوان بيهوش كننده براي القاء و ادامه بيهوشي مصرف مي‌شود. انفلوران همچنين با [...]

دارو انفلوران Enflurane2017-05-11T18:50:33+04:30

دارو ايزوفلوران Isoflurane

2017-05-11T18:50:36+04:30

اطلاعات دارو ايزوفلوران Isoflurane در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو ايزوفلوران Isoflurane گروه دارویی: General Anaesthetics بیهوش کننده های عمومی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور ABBOTT HALOCARBON NICHOLAS PIRAMAL PIRAMAL BAXTER                موارد مصرف ايزوفلوران به عنوان بيهوش كننده [...]

دارو ايزوفلوران Isoflurane2017-05-11T18:50:36+04:30

دارو دسفلوران Desflurane

2017-05-11T18:50:39+04:30

اطلاعات دارو دسفلوران Desflurane در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو دسفلوران Desflurane گروه دارویی: General Anaesthetics بیهوش کننده های عمومی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف اين دارو يك داروي بيهوشي هالوژني است كه از طريق استنشاقي تجويز مي‌گردد و [...]

دارو دسفلوران Desflurane2017-05-11T18:50:39+04:30
Go to Top