دارو فامپریدین Fampridine

2017-05-15T19:22:13+04:30

اطلاعات دارو فامپریدین Fampridine در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو فامپریدین Fampridine گروه دارویی: Parasympathomimetics پاراسمپاتومیمتیک ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی باختر بیوشیمی داروسازی نانو حیات دارو              موارد مصرف بهبود راه رفتن در بیماران مبتلا به [...]

دارو فامپریدین Fampridine2017-05-15T19:22:13+04:30

دارو پیریدوستیگمین Pyridostigmine

2017-05-15T19:18:11+04:30

اطلاعات دارو پیریدوستیگمین Pyridostigmine در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو پیریدوستیگمین Pyridostigmine گروه دارویی: Parasympathomimetics پاراسمپاتومیمتیک ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور MEDA داروسازی البرز دارو              موارد مصرف پیریدوستیگمین در درمان بیماری میاستنی گراو به کار برده می‌شود. [...]

دارو پیریدوستیگمین Pyridostigmine2017-05-15T19:18:11+04:30

دارو ادروفونیوم کلراید Edrophonium Chloride

2017-05-15T19:16:18+04:30

اطلاعات دارو ادروفونیوم کلراید Edrophonium Chloride در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو ادروفونیوم کلراید Edrophonium Chloride گروه دارویی: Parasympathomimetics پاراسمپاتومیمتیک ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف این فراورده برای تشخیص افتراقی میاستنی گراو؛ عامل کمکی درارزیابی درمان اورژانس [...]

دارو ادروفونیوم کلراید Edrophonium Chloride2017-05-15T19:16:18+04:30

دارو نئوستیگمین Neostigmine

2017-05-15T19:12:48+04:30

اطلاعات دارو نئوستیگمین Neostigmine در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو نئوستیگمین Neostigmine گروه دارویی: Parasympathomimetics پاراسمپاتومیمتیک ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی کاسپین تامین                موارد مصرف نئوستیگمین در درمان ضعف عضلانی ناشی از بیماری میاستنی‌گراو، احتباس [...]

دارو نئوستیگمین Neostigmine2017-05-15T19:12:48+04:30

دارو بتانکول Bethanechol

2017-05-15T19:11:05+04:30

اطلاعات دارو بتانکول Bethanechol در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو بتانکول Bethanechol گروه دارویی: Parasympathomimetics پاراسمپاتومیمتیک ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور GLENWOOD WOCKHARDT              موارد مصرف بتانکول برای رفع احتباس ادراری غیر انسدادی متعاقب اعمال جراحی و برای [...]

دارو بتانکول Bethanechol2017-05-15T19:11:05+04:30
Go to Top