دارو پروپيل تيواوراسيل Propylthiouracil

2017-05-26T23:39:18+04:30

اطلاعات دارو پروپيل تيواوراسيل Propylthiouracil در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو پروپيل تيواوراسيل Propylthiouracil گروه دارویی: Thyroid and Antithyroid Drugs داروهای تیروئید و ضد تیروئید     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی ایران هورمون                موارد مصرف پروپيل تيواوراسيل [...]

دارو پروپيل تيواوراسيل Propylthiouracil2017-05-26T23:39:18+04:30

دارو ليوتيرونين سدیم Liothyronine Sodium

2017-05-26T23:36:46+04:30

اطلاعات دارو ليوتيرونين سدیم Liothyronine Sodium در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو ليوتيرونين سدیم Liothyronine Sodium گروه دارویی: Thyroid and Antithyroid Drugs داروهای تیروئید و ضد تیروئید     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف ليوتيرونين براي تشخيص و درمان كم [...]

دارو ليوتيرونين سدیم Liothyronine Sodium2017-05-26T23:36:46+04:30

دارو متي مازول Methimazole

2017-05-26T23:32:48+04:30

اطلاعات دارو متي مازول Methimazole در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو متي مازول Methimazole گروه دارویی: Thyroid and Antithyroid Drugs داروهای تیروئید و ضد تیروئید     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی الحاوی داروسازی ایران هورمون داروسازی لقمان            موارد مصرف [...]

دارو متي مازول Methimazole2017-05-26T23:32:48+04:30

دارو لووتيروكسين سدیم Levothyroxine Sodium

2017-05-26T23:30:25+04:30

اطلاعات دارو لووتيروكسين سدیم Levothyroxine Sodium در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو لووتيروكسين سدیم Levothyroxine Sodium گروه دارویی: Thyroid and Antithyroid Drugs داروهای تیروئید و ضد تیروئید     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور HEXAL MERCK KGaA داروسازی ابوریحان داروسازی ایران هورمون          [...]

دارو لووتيروكسين سدیم Levothyroxine Sodium2017-05-26T23:30:25+04:30
Go to Top