كنترل گاز آمونیاك در مرغداری

2017-01-27T10:36:53+04:30

از اواسط قرن بیستم تاكنون تركیبات مختلفی با مكانیسم های اثر متفاوت در رابطه با كنترل گاز آمونیاك در صنعت مرغداری در دنیا مورد استفاده قرار گرفته اند . از میان این مواد ، فرمالین و عصاره درخت یوكا [۲] با استقبال بیشتری مواجه شد . ولیكن از میان این دو ماده عصاره درخت یوكا [...]