تقسیم بندی جدید اسیدهای آمینه

2017-01-05T11:20:15+00:00

تقسیم بندی اسیدهای آمینه چه تغییری یافته است؟ آیا تقسیم بندی اسیدهای آمینه به دو صورت اسیدهای آمینه ضروری و اسیدهای آمینه غیر ضروری میتواند جوابگوی تغذیه مدرن باشد؟ در تقسیم بندی جدید جایگاه و اهمیت اسیدهای آمینه چه تغییری یافته است؟ در سال های نه چندان دور تقسیم بندی اسیدهای آمینه در تغذیه طیور [...]