سيكل جنسي نامرتب در حیوانات

2017-01-28T15:31:27+04:30

سیکل جنسی زودرس و باتاخیر علت اصلی خطا در تلقیح مصنوعی میباشد. در شرایط نرمال و معمول سیکلهای جنسی در گاو هر ۱۸ تا ۲۳ روز تکرار میگردد. سیکلهای جنسی نامرتب را در سه زیرگروه تقسیم میکنند: ۱ : سیکل زودرس فاصله بین دو فحل متوالی کمتر از ۱۸ روز میباشد. اغلب علائم فحل خفیف [...]