روش های تلقیح مصنوعی در گاو

2017-08-26T15:26:00+04:30

تولیدمثل در حیوانات خیلی مهم است حتی امکان دارد برخی حیوانات توانایی باردار شدن را نداشته باشند و باید از روش تلقیح مصونوعی باید استفاده کرد. تلقیحات مصنوعی عبارت است از بارور کردن مادیان یا حیوان ماده بدون انجام جفت گیری! و مداخله فیزیکی نریون! با این شکل که اسپرم حیوان نر گرفته می شود [...]