آشنایی با آنزیم های عسل

2017-01-24T14:39:10+04:30

مقدمه: عسل مي تواند داراي تعداد متفاوتي آنزيم باشد. بعضي از اينها بوسيله زنبورعسل تهيه مي شوند و بعضي در شهد يافت مي شوند. بر اساس انواع عسل ، منابع مختلف شهد و عسل ، آنزيمها ميزان فعاليت و واكنش متفاوتي را نشان مي دهند. عملاً آنزيمها پروتئينهاي با ساختار پيچيده اي هستند كه موجب [...]