دارو ایمنوگلوبولین هاری Rabies Immunoglobulins

2017-05-22T21:12:21+04:30

اطلاعات دارو ایمنوگلوبولین هاری Rabies Immunoglobulins در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو ایمنوگلوبولین هاری Rabies Immunoglobulins گروه دارویی: Vaccins Immunoglobulins and Antisera واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور CSL BEHRING                موارد [...]