ایمیدوکارب دی پروپیونات Imidocarb dipropionate

2016-10-02T11:59:32+04:30

محلول استریل تزریقی ایمیدوکارب دی پروپیونات تركيب: هر ميلي ليتر حاوي 120 ميلي گرم ماده ايميدوكارب دي پروپيونات مي باشد. مكانيسم اثر: ايميدوكارب شاخه اي از كارباناليد مي باشد و در متابوليسم انگل مانع از رسيدن اينوزيتول به انگل گرديده و در نهايت باعث مرگ آنها مي گردد. هم چنين سبب ايجاد حالت واكوئولي و [...]