آشنایی باروري و بارداري در دامداری مدرن

2017-01-26T17:51:09+04:30

متداولترین مشکل در دامداریهای مدرن اختلال در امر باروری و بارداری آنان میباشد. علت این اختلالات بترتیب وقوع آنها شامل موارد ذیل میباشد: • آشکارنشدن دوره فحل و بی تشخیص ماندن آن • واردنشدن گاو بدوره فحل • واردشدن گاو بدوران فحل بعداز تلقیح مصنوعی و یا جفتگیری ناموفق • سیستهای تخمدان • التهابات تخمدان [...]