شکل بندی و رده بندی باکتری ها

2017-01-22T11:59:27+04:30

تاثیر عوامل محیطی بر شکل باکتریها برخی از باکتریها مانند باسیل دیفتری ، هنگام تقسیم مانند ترکه درخت می شکنند ولی از یکدیگر جدا نمی شوند و اشکال زاویه دار مانند الفبای چینی تشکیل می دهند. باید دانست که شکل هر باکتری ثابت نبوده و با ساختار و واکنش محیط کشت ، دما ، سن [...]

شکل بندی و رده بندی باکتری ها2017-01-22T11:59:27+04:30

آشنایی با باکترویسین و باکتریوفاژ

2017-01-06T18:01:36+04:30

باکتریوسین چیست و چگونه میتواند باعث بهبود رشد پرندگان شود ؟ منظور از باکتریوفاژ چیست ؟ آیا باکتریوفاژها میتوانند به عنوان محرک رشد در طیور عمل کنند ؟ در یکی از مقالات اشاره کردیم که آنتی بیوتیک ها نمیتوانند محرک رشد خوبی برای طیور باشند چراکه میتوانند منجر به افزایش تولید رادیکال های مضر و [...]

آشنایی با باکترویسین و باکتریوفاژ2017-01-06T18:01:36+04:30
Go to Top