بایتیکول پور-آن Bayticol pour-on 1%

2016-10-03T09:54:44+04:30

شکل داروئی:   محلول آماده مصرف     گروه داروئی:  پایروتروئید (اکتوپارازیتی ساید)     حیوان هدف:  گوساله، گاو ، گوسفند     ترکیب :  هر میلی لیتر حاوی 10 میلی گرم فلومترین می باشد     مکانیسم اثر:  فلومترین روی دستگاه عصبی انگل اثر میگذارد. این سم با تاثیر روی اکسون در سیستم اعصاب [...]