برنامه واکسیناسیون در گربه

2013-08-10T01:32:00+04:30

برنامه واکسیناسیون در گربه 1-هرپس ویروس 2- کلسی ویروس 3- پان لوکوپنی 4- هاری می باشند برنامه واکسیناسیون گربه به صورت طبقه بندی شده به ترتیب سن قرار می باشد