برومنتول® Bromenthol , محلول خوراکی برم هگزین 1%

2016-10-03T09:49:28+04:30

تركيب: هر ميلي ليتر محلول، حاوي 10  ميلي گرم برم هگزين (هيدروكلرايد) مي باشد. مكانيسم اثر: برم هگزين يك بنزيل آمين با خواص خلط آوري است. اين دارو با افزايش ترشح موكوس، رقيق كردن خلط و كمك به دفع آن از مجراي تنفسي و نيز باز كردن برونش ها و ناي، باعث راحتي تنفس و [...]