برونکوفین Broncofin

2016-10-03T10:08:11+04:30

 تعریف:داروی گیاهی برونکوفین داروی گیاهی برونکوفین مخلوطی است از مواد موثر ه چند گیاه دارویی که مهمترین آن را اکالیپتوس تشکیل میدهد.   در تمام فارماکوپه های معتبر از برگهای اکالیپتوس به عنوان دارو یاد شده و خواص د رمانی آن به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.   ترکیبات: ترکیب اصلی برونکوفین را مواد [...]