ارس بنزالدهید ®Aras Benzaldehyde, بنزالکونیوم کلراید + گلوتارآلدهید 

2016-10-03T09:35:08+04:30

دسته دارویی :ضدعفونی کننده و تمیز کننده ترکیب : بنزالکونیوم کلراید  %6.25                گلوتارآلدهید%3.125 موارد مصرف : ارس بنزالدهید® یک ضدعفونی کننده وسیع الطیف با ترکیب سینرژیستی قوی و سریع الاثر می باشد که بر اکثر میکروارگانیسم ها از قبیل باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی و اشکال وجتاتیو [...]