نکته های در مورد شیر و بهداشت شیر

2017-01-22T12:52:06+04:30

1- پستان گاو را قبل از شيردوشي مرتبا” بازرسي و كنترل كنيد. 2- ترتيب دوشش دامها را رعايت كنيد ( ابتدا تليسه ها سپس مسن ترها وبعد گاوهاي تحت درمان). 3- هميشه چند قطره از شير سر پستان ها را تخليه و آزمايش كنيد. 4- سرپستان ها را با د قت شستشو ، تميز و [...]