بهداشت مواد غذایی چیست

2017-01-24T15:29:23+04:30

تعریف بهداشت مواد غذائی: رعایت کلیه اصولی که باید در تولید ، نگهداري ، عرضه و فروش مواد غذائی مورد توجه قرار گیرد تا غذاي سالم با کیفیت مطلوب به دست آید. انواع گوشت و فر آورده هاي گوشتی گوشت خام و فرآورده هاي گوشتی مانند : سوسیس، کالباس ، همبرگر و ... را در [...]