بونسیلاژ مایز Bonsilage Mais

2016-10-03T10:17:54+04:30

نام تجاری: بونسیلاژ مایز Bonsilage Maise نام ژنریک: پروبیوتیک سیلو شکل دارو: پودر سیال کرم رنگ بدون بو گروه دارویی: پروبیوتیک ترکیب: ترکیب همو فرمنتاتیو  (Lactobacillus plantarum DSM 12837 & Pediococcus pentosaceus DSM 12834) و هتروفرمانتاتیو (Lactobacillus buchneri DSM 12856) باکتریائی اسید لاکتیک که اختصاصا برای ذرت تهیه شده است. مقدار و روش مصرف: مقدار توصیه [...]