دستگاه تناسلى حيوانات نر

2017-01-17T09:08:46+04:30

دستگاه تناسلى دام نر از سه قسمت تشکيل شده است. بيضه ها (Testis)، غدد ضميمه (Accessory glands)، آلت تناسلى (Penis)، يا قسمت خارجى دستگاه تناسلى. بيضه ها بيضه ها عضو اصلى دستگاه تناسلى حيوان نر را تشکيل مى دهد. وظيفه بيضه ها توليد اسپرم و ترشح هورمون است. بيضه ها به وسيله کيسه ائى به [...]