کاربرد بيوتکنولوژي و اصلاح دام

2017-01-14T17:47:16+04:30

بیوتکنولوژی که به صورت توانایی بکارگیری فرآیندهای زیستی در بعد صنعتی تعریف می*شود در دو دهه گذشته ، کاربردهای گستردهای در عرصه*های کشاورزی و بهداشت ، محیط زیست یافته است. بیوتکنولوژی در مفهوم عام و نزد اکثریت مردم معنای درآمد بی*دردسر را تداعی نموده است و در دهه اخیر این کلمه را غالبا به مفهوم [...]