آشنایی با بیماری آبله شتر Camel Pox

2017-02-16T04:11:44+04:30

بیماری ویروسی شدیداً واگیری است که دارای مراحل متعددی است که حیوانات مختلف وانسان را مبتلا می کند وبا تشکیل دانه های ریزی بر روی پوست ، غشای مخاطی ، پستان ها ونوک پستان ها مشخص می شود که تبدیل به تاول شده وپس از مدتی پاره شده ، خشک می شود واز خود پوسته [...]