انسفالوميليت و اهميت آن در گله هاي مادر

2014-02-15T00:54:18+04:30

انسفالوميليت و اهميت آن در گله هاي مادر فوق العاده اي بالاست .اگر چه به جز كاهش موقت توليد و قابليت جوجه درآوري علائم باليني مشخصي در گله بالغ ايجاد نمي كند.