اپیدمیولوژی کوکسیدیوز چیست

2017-01-07T18:13:59+04:30

گونه های ایمریا را در تمام مناطق می توان پیدا کرد . اووسیت انگل در خاک آب و علوفه مناطقی که نشخوارکنندگان پرورش می یابند به فراوانی وجود دارد . به همین دلیل گوساله دیر یا زود به انگل آلوده می شوند . بعد از اسپوروگونی بسته به شرایط محیط اووسیست قادر به ادامه حیات [...]