راه های پیشگیری بروسلوز برای کارگران بسته بندی گوشت

2017-08-26T04:17:44+04:30

خیلی بیماری های بین انسان و حیوانات مشترک است که یکی از این بیماری های بروسلوز است  اما در مورد انتقال آن از انسان به انسان هنوز به موردی برخورد نشده است. بروسلوز یک نوع بیماری است که ممکن است از حیوانات به انسان منتقل شود. اما در مورد انتقال آن از انسان به انسان [...]