بیماری لیم در حیوانات خانگی

2017-02-06T02:58:29+04:30

دلیل انتقال بیماری لیم چیست؟ باکتریها در بین موشها، گوزنهای کوهی و دیگر پستانداران نسبتاً کوچک زیست میکند. نوع کنه ای که قابلیت انتقال باکتری از حیات وحش یه انسانها و حیوانات خانگی را دارد، کنه های ایکسودر(جنسی است از کنه های بدن سخت، از خانواده ایکسودیده که برخی از گونه های آن ناقل بیماری [...]