انواع بیماری های تناسلی سگ ماده

2017-02-03T01:37:46+04:30

آبستنی کاذب گاهی سگ ماده حتی اگرهرگزبا سگ نری جفتگیری نکرده باشد کلیه نشانه های مرحله نخست زایمان را نشان می دهد. یعنی بستررا آماده می کند وسایل را به اطراف می پراکند زوزه می کشد وغذا نمی خورد. پستان آن پرشیرمی شود واغلب شیرازسرپستانها تراوش میکند. درصورت عدم درمان ممکن است علایم به مدت [...]