بیماری لیسیدن وسواس گونه پنجه ها

2017-01-29T11:43:36+04:30

Canine acral lick dermatitis (CALD) بیماری نورودرماتیک به نام گرانولومای ناشی از لیسیدن دست و پا هم خوانده می شود. این ناهنجاری پوستی در اثر لیسیدن پنجه ها به طور مکرر توسط خود حیوان ایجاد میشود، به طوری که دست یا پای حیوان با لیسیدن بیش از حد و یا حتی گاز گرفتن پنجه ها [...]