آشنایی با درد در حیوانات خانگی

2017-02-03T02:22:24+04:30

درد در حیوانات خانگی درد حالتی ناخوشایند است که با تحریک گیرنده های اختصاصی درد در انتهای اعصاب ایجاد می گردد و اغلب متعاقب آسیب ها و صدمات ، تخریش یا التهاب بافتها یا ساختارهای مختلف بدن ظهور می یابد. البته باید بخاطرداشت که درد یک مکانیسم حفاظتی در بدن محسوب می شود. گیرنده های [...]